Tıklayın Bize Hemen Ulaşın Bize Yazın

Takım Aktiviteleri

17 Şubat 2020
Takım Aktiviteleri

Takım nedir?

Takım ve takım oluşturma konusunda araştırmalar gerçekleştiren araştırmacıların belirttikleri gibi, takım sözcüğü bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanıma rağmen takım kavramının altı doğru açıklamalarla doldurulabilmiş değildir. Çünkü takım kavramı genel olarak grup sözcüğünün yerine kullanılır. Ancak grup ve takım kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Pek çok kimse grup ile takım kavramlarını birbiri ile  karıştırır. Takım bir çalışma grubundan farklı manalar taşır. Takım; birbirlerine bağlı çalışan, yüksek kalitede sonuçlar üreten, yardımlaşan ve ortak bir hedefe kitlenmiş insan topluluğudur. Takım; elemanların ortak gayesi bulunan ve her elemanın görevi ve becerisi diğerleriyle bağlı insan topluluğu  olarak da tanımlanabilir. Her iki tanımda da, birbirlerini tamamlayıcı katkı, ortak görev ve sorumluluk bilinci bir takımın temel özelliği olarak dikkat çeker.

Takım oluşturma nedir?

Takım oluşturma, kurumsal gelişim alanında çok önemli bir yer kaplayan ve sonuç olarak performansı arttıran bir gelişim aracıdır. Bir kişi tarafından gerçekleştirilemeyecek  kadar karmaşık ve  donanım gerektiren görevler için takımlar oluşturulur. Takımlar gün geçtikçe kurumsal stratejinin ana karakterleri olmaya başlamışlardır. Bu durum günümüzde de hızla devam etmektedir. Kurumların ana karakterlerini artık bireyler değil değişik amaçlarla bir araya getirilmiş takımlar oluşturmaktadır. Projelerin başarısı, ona katılanların hedefleri gerçekleştirmek için beraber çalışmalarının maliyet yönetimi, zaman yönetimi, olanaklar ve kalite çerçevesinde kusursuza yakın olmasına bağlıdır. Takım oluşturmak, birbirinden farklı ve birden fazla insanın bir birey gibi çalışmalarını sağlama işlemidir. Proje yönetimi ile proje görevleri işlemlerinin bütünleştirilmesidir.

Takım oluşturma neden önemlidir?

Teknolojik değişime ayak uydurma,piyasa baskısı, küreselleşme gibi faktörler şirketleri, talepleri etkili ve hızlı bir biçimde karşılamak üzere yeni yollar aramaya mecbur kılmıştır. Bu yeni konjonktürde başarılı olmak geniş yetenek yelpazesi, bilgi, deneyim ve yenilikçi bakış açısına sahip insanların bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Şirketler, çok bacaklı sorunları çözmek, doğru kararlar vermek ve muhattaplarına ikna edici çözümler sunmak durumundadırlar. Bu nedenle takım kavramına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Takım oluşturmanın yararları nelerdir?

Şirketler için takımlar oluşturmanın yararları şu şekilde sıralanabilir;

-Takımı başarılı kılmak için her takım elemanı diğerlerini desteklerler ve empati kurarak diğer elemanlarla olan bağlarını güçlendirir.

-Takım elemanları birbirlerinin önceliklerinin farkındadırlar ve sorun çıktığında birbirlerine çözüm bulma konusunda yardımcı olurlar.

-İletişim açıktır ve dürüstçedir. Kaygıların, sorunların  ve yeni fikirlerin ortaya çıkması kolaylaşır ve çözümlere çok daha rahat ulaşılabilir.

-Alanlarında donanımlı kimselerin bulunması sorunların çözümlerini güçlü bir şekilde kolaylaştırır.

-Takım elemanları kendilerinden beklenenlere hakim olduklarından ve performanslarını bu beklentilerle karşılaştırıp değerlendirdiklerinden performans değerlendirmesi daha kolay olur.

-Takım elemanlarının kişisel beklentileri ile takımın verimliliğinin karşılanması arasında sağlıklı bir denge sağlanır.

Takım aktivitesi nedir?

Şirketlerin bünyesindeki çalışanların gelişimi,motivasyonu ve çalışanlar arasında yaşanabilecek problemlerin en ideal çözümü, ekiplerin farklı koşullarda ve farklı mekanlarda bir araya gelmesinden geçer.

Yeni oluşum süreçleri, çalışanlar arası iletişim eksiklikleri, empati kurma eksiklikleri ve buna benzer bir çok sıkıntıyı ortadan kaldırmaya kolaylaştıran takım aktiviteleri, aynı zamanda kurumlara çalışanlar arasındaki iletişimi ve bağı güçlendirme, vermek istedikleri mesajı eğlenceli bir şekilde verme fırsatı sunar.

Takım üyelerinin, takımın hedeflerine ulaşması için ortaya koyduğu çabaların toplamına takım aktivitesi denir. Diğer bir deyişle takım aktivitesi, bir takımın yapı taşıdır. Takımın tüm üyeleri, önceden belirlenmiş ana hedefe ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapmak durumundadır. Takım içerisinde yapılacak doğru ve adaletli iş bölümü bireysel performansların zirveye ulaşmasını kolaylaştıracak ve kolektif başarının önünü açacaktır. Takım elemanlarının takım içi çatışmaları ve uyuşmazlıkları önleyebilmek için birbirlerine karşı karşı dürüst ve saygılı olmaları, birbirlerine güvenmeleri ve birbirleriyle empati kurabilmeleri gerekmektedir. Takım aktiviteleri yukarıda yazan tüm süreçlerin iyileştirilmesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Takım aktiviteleri neden önemlidir?

Bir takımın başarısı, üyeler arasındaki ilişki ve birlikte çalışabilme yetenekleriyle paralel olarak ilerler. Takım aktiviteleri ekip üyelerinin birbirleriyle bağ kurmalarını kolaylaştırmak, iş stresini azaltmak ve çalışanlara birbirlerini ofis dışı(formal olmayan) ortamlarda da tanıma fırsatı sunmak adına çok önemli aktivitelerdir. Takım aktiviteleri takımı oluşturan elemanların birbirlerini daha iyi anlamalarını, zayıf ve kuvvetli yönlerini keşfetmelerini, berbaber bir takım olarak çalışabilmeleri için gerekli alt yapıyı hazırlamalarını sağlar.

EDDRA da takım aktiviteleri… www.eddra.com

EDDRA için takım aktiviteleri kelime anlamından daha fazlasıdır. Takım aktiviteleri; takım çalışması, birlik, beraberlik,işbirliği, motivasyon, eğlence, insanlar arasında iletişim, liderlik, direnç, karar verme, tepki ve güven anlamlarına gelir.

EDDRA da takım aktiviteleri katılımcıları eğlendiren, motive eden ve heyecanlandıran, katılmcılar arasında bağ oluşturan ve katılımcıların empati kurma yeteneklerini destekleyen aktivitelerdir.

EDDRA da takım aktiviteleri şirketlerin vermek istedikleri mesaja göre baştan aşağıya şirkete özel hale getirilebilen, aktivitelerin gerçekleşeceği mekanlara göre şekillendirilebilen, yaratıcı fikirler ve aksiyonlar içeren aktivitelerdir.